رفع احساس سوزش شانه¬ها به علت آسیب عضلات کتف با ماساژ و استروئید